Breaking News

𝐂𝐡𝐨̂́𝐭 𝐒𝐚𝐥𝐞 "𝐁𝐀́𝐂𝐇 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐁𝐀́𝐂𝐇 𝐓𝐑𝐔́𝐍𝐆" 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝟗 𝐧𝐡𝐨́𝐦

12:21:00 PM
𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑣𝑖́ 𝑣𝑜𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔: "𝐿𝑎̀𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑆𝑎𝑙𝑒, 𝑙𝑎̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀...