Breaking News

Mức phí bảo hiểm tối thiểu của các sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ mới có quy định thay đổi số tiền bảo hiểm tối thiếu và mức phí bảo hiểm tối thiểu của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.


1. Bảo Việt Nhân thọ thay đổi mức phí bảo hiểm tối thiểu của 12 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, áp dụng từ ngày 15/5/2017.

Bảng mức phí bảo hiểm tối thiểu theo các phương thức đóng phí:

Tên thương mại Phí tối thiểu theo phương thức đóng phí (đồng)

Tháng Quý Nửa năm Một lần/năm
An Gia Thịnh Vượng (NA10) 1.000.000 2.000.000 3.500.000 4.000.000
An Hưởng Điền Viên (ND2)
An Gia Phát Lộc (NA27-30)
An Gia Thịnh Vượng (NA11-NA13) 350.000 750.000 1.500.000 2.000.000
An Gia Tài Lộc (NA15-NA18)
An Gia Tài Lộc (NA14) 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000
An Sinh Giáo Dục (NA23)
An Phát Hưng Gia (NAUVL01-04) 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
An Phúc Gia Lộc (NAUVL01-04)
An Phát Bảo Gia (NAUVL01-04)
An Tâm Học Vấn (NAUVL01-04)
An Phát Trọn Đời (NCUVL01)
2. Bảo Việt Nhân thọ bỏ quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu với 4 sản phẩm:

An Gia Thịnh Vượng (NA11-NA13)
An Gia Tài Lộc (NA14-NA19)
An Sinh Giáo dục (NA23)
An Gia Phát Lộc (NA27-NA)

=> Mỗi một sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ sẽ có quyền lợi phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau, xem ngay chi tiết quyền lợi và điều khoản bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt để chọn sản phẩm tốt nhất với nhu cầu và điều kiện kinh tế của bạn.