Breaking News

Generali trong top đầu lĩnh vực bảo hiểm trong bảng xếp hạng Chỉ số phát triển bền vững


Generali trong top đầu lĩnh vực bảo hiểm trong bảng xếp hạng Chỉ số phát triển bền vững

Các chỉ số này ghi nhận cách thức tiếp cận xuất sắc của Generali nhằm tích hợp các chiến lược phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với mục tiêu của Tập đoàn là trở thành “Người bạn Trọn đời” của khách hàng. 

Những nỗ lực, thành công nổi bật của Tập đoàn trong chiến lược ‘Generali 2021’ chính là việc gia tăng doanh thu phí từ các sản phẩm bảo hiểm có tác động tích cực lên môi trường và xã hội lên 17 tỷ Euro và dành 6 tỷ Euro cho các khoản đầu tư bền vững.

Generali là thành viên của Liên minh Các Tổ chức Sở hữu Tài sản Không Phát thải (NZAOA) và Liên minh Các Doanh nghiệp Bảo hiểm Không Phát thải (NZIA), nhằm tập trung giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu thông qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi. 

Ra mắt vào năm 1999 và là một hệ tiêu chuẩn toàn cầu dành riêng cho phát triển bền vững, DJSI xếp hạng các công ty hàng đầu trên thế giới dựa trên phân tích của RobecoSAM về các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị, cùng phương pháp đánh giá của S&P Dow Jones Indices.

No comments