Breaking News

Bảo hiểm Prudential lãi tăng vọt hơn 1.100 tỉ đồng năm 2018


Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Bảo hiểm Prudential đạt khoảng 1.107 tỉ đồng, gấp 2,5 lần năm 2017.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2018 của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential), năm qua công ty đạt doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 19.019 tỉ đồng, tăng 18,7%.
Doanh thu phí mới đạt 4.480 tỉ đồng, tăng 14,2% so với năm 2017. Doanh thu hoạt động tài chính trên 8.625 tỉ đồng, giảm 15%.
Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.107 tỉ đồng, gấp 2,5 lần năm 2017.
Bảo hiểm Prudential lãi tăng vọt hơn 1.100 tỉ đồng năm 2018 - Ảnh 1.
Tính đến hết năm 2018, Prudential có tổng giá trị tài sản đạt 90.024 tỉ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm hơn 90% với 81.450 tỉ đồng, tăng hơn 19% so với đầu năm. Chiếm phần lớn nợ phải trả là 75.817 tỉ đồng dự phòng nghiệp vụ; nợ ngắn hạn khoảng 5.608 tỉ đồng.
Prudential cho hay đã đầu tư vào trái phiếu chính phủ với tổng giá trị vào cuối năm 2018 đạt 62.667 tỉ đồng với nhiều kì hạn 20 và 30 năm.
Mức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đạt hơn 6.703 tỉ đồng, tăng 7,1% so với năm 2017; biên khả năng thanh toán hơn 130%.
Ánh Dương
Theo Kinh tế & Tiêu dùng

No comments