Breaking News

Năm 2018, bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 319.610 tỷ đồng


Đó là con số được Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) công bố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của cục này ngày 28/12/2018.
Cụ thể, theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, tổng đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành bảo hiểm ước đạt 319.610 tỷ đồng (tăng 29,53% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 43.173 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 276.437 tỷ đồng.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm qua ước đạt 133.654 tỷ đồng (tăng 23,97% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.694 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.960 tỷ đồng.
Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 241.225 tỷ đồng (tăng 27,75% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 21.642 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt  219.583 tỷ đồng.
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu năm qua ước đạt 76.531 tỷ đồng (tăng 17,24% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 26.280 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 50.251 tỷ đồng.
Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 36.415 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.765 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng.

 Toàn cảnh hội nghị
Về công tác phát triển thị trường, theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, Quản lý và Giám sát bảo hiểm đã thẩm định trình Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho 1 doanh nghiệp bảo hiểm (Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ - PV) và đang thẩm định 2 hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập công ty môi giới bảo hiểm.

Trong quá trình thẩm định, cấp phép, Cục đã đảm bảo nguyên tắc thận trọng, công khai và minh bạch theo quy định của pháp luật.

Tính đến thời điểm này, thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó, có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
Tính riêng hoạt động môi giới, năm 2018, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 9.654 tỷ đồng (tăng 11,4% so với năm trước), trong đó môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 5.077 tỷ đồng (tăng 12,7% so với năm trước), môi giới tái bảo hiểm ước đạt 4.577 tỷ đồng (giảm 11,1% so với năm 2017).
Trên bình diện toàn thị trường, theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, toàn thị trường dự kiến đạt các kết quả như: tổng tài sản ước tăng 14,93%; đầu tư trở lại nền kinh tế ước tăng 13,89%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước tăng 15,71%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 20,37%.
Trong năm 2019, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tập trung hoàn thiện đề án sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả để phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các chuẩn mực quốc tế; đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cơ bản của mọi lĩnh vực kinh tế và tầng lớp dân cư; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
Kim Lan

No comments