Breaking News

Doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng đạt hơn 75 ngàn tỷ đồng


Bộ Tài chính cho biết, ước 9 tháng đầu năm tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 75,231 tỷ đồng, tăng 21.6% so với cùng kỳ năm 2016.
Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 30,167 tỷ đồng (tăng 12.2%), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 45,064 tỷ đồng (tăng 31%).
Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 231,306 tỷ đồng (tăng 22.3% so với cùng kỳ năm 2016), bao gồm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36,337 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 194,969 tỷ đồng.
Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 21,192 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10,338 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 10,854 tỷ đồng.
Anh Tuấn
FILI