Breaking News

Những con số đáng ghi nhận của thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2017

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 21.874 tỷ đồng, tăng 19,33% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 12.252 tỷ đồng tăng 29,25% so với cùng kỳ năm 2016.
Sau đây là những con số đáng ghi nhận của thị trường bảo hiểm nhân thọ trong 3 tháng đầu năm 2017.

1. Kết quả khai thác mới

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 4.283,51 tỷ đồng tăng 28,32% so với cùng kỳ năm trước.
Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt nhân thọ (21,81%), Prudential Việt Nam (19,68%), Manulife (13,91%), Dai-ichi Life Việt Nam (13,44%), AIA Việt Nam (10,64%), Generali (7,33%), Chubb Life Việt Nam(4%), Hanwha Life Việt Nam (2,98%), BIDV MetLife (1,47%), Sun Life Việt Nam (1,09%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.
 
Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới Quý I/2017
Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới.
Trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,76%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 38,38%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 1,92%, bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 11,69% và các nghiệp vụ còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) chiếm tỷ trọng 2,25%.
So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 32,86%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 19,17%.
Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 3 tháng đầu năm 2017, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 155.691 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 39,65%), tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm 2016, thứ hai là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 149.221 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 38,01%), tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2016 và nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 85.351 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 21,74%), tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 6.633.414 hợp đồng, tăng 15,06% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 12.252 tỷ đồng tăng 29,25% so với cùng kỳ năm 2016.
Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 46,76%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 42,38%.
Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (28,7%), Prudential Việt Nam (24,8%), Manulife (12,3%), Dai-ichi Life Việt Nam (10,5%), AIA Việt Nam (10,1%), Chubb Life Việt Nam (3,7%), Generali Việt Nam (3,3%), Hanwha Life Việt Nam (2,4%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.
=> Đây là những con số rất đáng ghi nhận của thị trường bảo hiểm trong thời gian này, nhất là hàng triệu người mới đã được bảo vệ tài chính, hãy là người tiếp tục được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất để bảo vệ chính mình và gia đình thân yêu.
Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm