Breaking News

Chớp cơ hội, Bảo Việt vươn lên dẫn đầu toàn thị trường bảo hiểm


Nếu như cuối năm 2016, Bảo Việt giành lại “ngôi Vương” sau 2 năm (2014, 2015) bị PVI vượt mặt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, khoảng cách của Bảo Việt với Prudential trong mảng nhân thọ cũng rất ngắn, thì sau 3 tháng đầu năm 2017, Bảo Việt đã nhanh chóng dẫn đầu toàn thị trường bảo hiểm.
Theo số liệu của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 21.874 tỷ đồng, tăng 19,33% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 9.622 tỷ đồng, tăng 8,71% so với cùng kỳ năm 2016 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 12.252 tỷ đồng tăng 29,25% so với cùng kỳ năm 2016.
Bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu
Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 18,50% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 19,44% thị phần. Tiếp đến là PVI đứng thứ hai với doanh thu ước đạt 1.695 tỷ đồng, giảm 10,06% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 17,61% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 856 tỷ đồng, tăng 15,87% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,90% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 748 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 7,77% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 593 tỷ đồng, tăng 2,02% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 6,16% thị phần.
Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2016 như Phú Hưng (29 tỷ đồng, tăng 92,32%), UIC (220 tỷ đồng, tăng 89,07%), VNI (136 tỷ đồng, tăng 54,17%), BHV (62 tỷ đồng, tăng 50,64%).
Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2016 là Groupama (8 tỷ đồng, giảm 69,59%), AAA (56 tỷ đồng, giảm 14,81%), Samsung Vina (152 tỷ đồng, giảm 6,53%), Cathay (31 tỷ đồng, giảm 3,81%).
Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (3.284 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,13%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (2.619 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,22%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (1.339 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,91%), bảo hiểm cháy nổ (784 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,15%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (545 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,67%).
Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 3 tháng đầu năm 2017 ước là 3.014 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 31,32%; cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2016 (29,00%).
19/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 11 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 03 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Bảo Việt Tokio Marine (98,59%), Groupama (94,69%), PJICO (55,79%).
Bảo hiểm nhân thọ: Bảo Việt đã soán ngôi của Prudential
Kết quả khai thác mới 3 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 4.283,51 tỷ đồng tăng 28,32% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt nhân thọ (21,81%), Prudential (19,68%), Manulife (13,91%), Dai-ichi (13,44%), AIA (10,64%), Generali (7,33%), Chubb (4%), Hanwha (2,98%), BIDV MetLife (1,47%), Sunlife (1,09%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.
Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,76%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 38,38%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 1,92%, bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 11,69% và các nghiệp vụ còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) chiếm tỷ trọng 2,25%.
So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 32,86%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 19,17%.
Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 3 tháng đầu năm, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 155.691 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 39,65%), tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm 2016, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 149.221 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 38,01%), tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2016, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 85.351 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 21,74%), tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.
Về quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2017, số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 6.633.414 hợp đồng, tăng 15,06% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 12.252 tỷ đồng tăng 29,25% so với cùng kỳ năm 2016. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 46,76%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 42,38%.
Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (28,7%), Prudential (24,8%), Manulife (12,3%), Dai-ichi (10,5%), AIA (10,1%), Chubb (3,7%), Generali (3,3%), Hanwha (2,4%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.
Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 03 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.654 tỷ đồng (tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 1.135 tỷ đồng (tăng 7,7%), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 519 tỷ đồng (tăng 50%);
Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 03 tháng đầu năm 2017 ước đạt 151 tỷ đồng (tăng 5,9% so với cùng kỳ 2016), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 126 tỷ đồng (tăng 47,1%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 25 tỷ đồng (tăng 11%).
Mai Ngọc
Theo Trí thức trẻ