Breaking News

Bảo hiểm Bảo Minh vươn lên số 2 thị trường về lợi nhuận năm 2016

Hôm qua (28/04) Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh, mã ck BMI) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Bảo hiểm Bảo Minh vươn lên số 2 thị trường về lợi nhuận năm 2016

Năm 2016, Công ty đạt tổng doanh thu đạt 3.353 tỷ đồng, bằng 104,48% kế hoạch, tăng trưởng 111,87%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.101 tỷ đồng, bằng 102,7% kế hoạch, tăng trưởng 110%; doanh thu nhận tái bảo hiểm: 371 tỷ đồng, bằng 103,28% kế hoạch, tăng trưởng 110,5%; doanh thu hoạt động tài chính: 277 tỷ đồng, bằng 131,99% kế hoạch, tăng trưởng 140,96%.

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 đạt 222,7 tỷ đồng, đạt 147,51% so với kế hoạch. 

Đặc biệt lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm 2016 đạt 48,9 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần hoạt động kinh doan bảo hiểm đạt 1,8%. 

Năm 2016, Công ty chi trả cổ tức 10% vốn điều lệ đã góp (hơn 913 tỷ đồng).

Với khoản lãi trên, Bảo Minh đứng thứ 2 thị trường về lợi nhuận năm 2016 (sau Bảo hiểm Bảo Việt - đứng đầu thị trường với khoản lãi trước thuế ước trên 375 tỷ đồng và trước BIC - đứng thứ 3 với ước gần 140 tỷ đồng) - theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Bảo Minh

Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu phí bảo hiểm 3.918 tỷ đồng, tăng trưởng 4,46%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc: 3.322 tỷ đồng, tăng trưởng 7%; doanh thu nhận tái bảo hiểm: 407 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%; doanh thu hoạt động tài chính: 189 tỷ đồng, bằng 68,19% so với thực hiện năm 2016. 

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 phấn đấu đạt 198 tỷ đồng, giảm so với mức thực hiện 222,7 tỷ đồng năm 2016!

Theo ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh, năm 2017 Công ty sẽ tập trung nguồn lực nâng cao doanh thu đối với nhóm nghiệp vụ có hiệu quả, hạn chế nhóm các nhóm nghiệp vụ có hiệu quả kinh doanh thấp, mức độ rủi ro cao qua các năm.

Kim Lan

No comments