Đó là con số được đưa ra trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc CTCP PVI (PVI Hodings) tại ĐHĐCĐ vừa diễn ra.
PVI Holdings hiện nắm 25% vốn tại PVI Sun Life sau khi bán bớt cổ phần cho đối tác Sun Life (Canada) vào cuối năm 2015.
Cụ thể, năm qua, PVI Sun Life đạt tổng doanh thu 973 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch năm 2015; lỗ kỹ thuật 78,4 tỷ đồng, thấp hơn lỗ thực hiện trong năm 2014 (118 tỷ đồng).
Với kết quả trên, PVI Holdings cho rằng năm 2015 đã thực hiện thành công kế hoạch đề ra đối với mảng bảo hiểm nhân thọ nhờ việc đẩy mạnh việc kinh doanh mảng hoạt động này đi đôi với đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh ở cấp Công ty cùng việc kiện toàn khối đại lý.
Báo cáo cũng cho biết năm 2015 trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục phát triển với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng khoảng 29,5%, PVI Sun Life vẫn giữ vị trí số 1 thị trường bảo hiểm nhân thọ về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện và đứng thứ 6 toàn thị trường về doanh thu phí năm đầu.
Năm 2016, PVI Hodings sẽ tiếp tục hỗ trợ PVI Sun Life trong định hướng phát triển và thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm duy trì vị trí số 1 thị  trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam về bảo hiểm hưu trí tự nguyện.