Breaking News

Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2015 khoảng 21.562 tỷ đồng

Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các DNBH nhân thọ ước đạt 7.983 tỷ đồng, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 13.579 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2015, có 61 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) hoạt động tại Việt Nam, trong đó gồm 29 DNBH phi nhân thọ, 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, 17 DNBH nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm.

thebank_images1374831_img_4264min_1456386350

Chi trả quyền lợi bảo hiểm

Theo số liệu từ Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tổng doanh thu phí toàn thị trường năm 2015 ước đạt 68.688 tỷ đồng, tăng 23,45% so với năm ngoái. Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 32.038 tỷ đồng, tăng 17,18% so với năm ngoái; và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 36.650 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm ngoái.


Năm 2015, tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các DNBH ước đạt 21.562 tỷ đồng. Trong đó, các DNBH nhân thọ ước đạt 7.983 tỷ đồng và các DNBH phi nhân thọ ước đạt 13.579 tỷ đồng.

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế năm 2015 của các DNBH ước đạt 150.443 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm ngoái. Trong đó, các DNBH nhân thọ đạt khoảng 119.137 tỷ đồng, tăng 14,65% so với cùng kỳ năm ngoái; và các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 31.306 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014.

Tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm năm 2015 ước đạt 193.158 tỷ đồng, tăng 12,68% so với năm ngoái. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ có tổng tài sản ước đạt 61.499 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014, và các DNBH nhân thọ có tổng tài sản ước đạt 131.659 tỷ đồng, tăng 13,48% so với năm 2014.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu toàn thị trường bảo hiểm năm 2015 ước đạt 44.849 tỷ đồng, tăng 7,33% so với năm ngoái. Các DNBH phi nhân thọ có tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 21.533 tỷ đồng, tăng 17,03% so với năm 2014, và các DNBH nhân thọ có tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 23.316 tỷ đồng, giảm 0,3% so với năm 2014.

Tổng dự phòng nghiệp vụ của các DNBH năm 2015 ước đạt 118.338 tỷ đồng, tăng 23,79% so với năm 2014. Trong đó, dự phòng nghiệp vụ các DNBH nhân thọ năm 2015 ước đạt 100.260 tỷ đồng, tăng 21,85% so với năm 2014, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 18.078 tỷ đồng, tăng 35,8% so với năm 2014.

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2015 ước đạt 7.733 tỷ đồng, tăng 18,5%. Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2015 ước đạt 569 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2014.

No comments