Cuốn Từ điển bảo hiểm của tác giả Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam do Nhà xuất bản Dân Trí xuất bản, vừa chính thức ra mắt thị trường.
Đây là cuốn từ điển bảo hiểm thứ 2 được xuất bản tại Việt Nam, kể từ sau cuốn Từ điển thuật ngữ kinh doanh bảo hiểm của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam cũng do tác giả này tham gia biên soạn.
Điểm khác biệt của cuốn Từ điển mới này là tác giả biên soạn các nội dung gần gũi với hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, không phải là một từ điển biên dịch thuần túy.
Phạm vi bao quát của cuốn Từ điển rộng, bao gồm cả bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ và tái bảo hiểm. Ngoài phần định nghĩa, nhiều thuật ngữ còn có phần chú giải, bình luận thêm của tác giả trên cơ sở các hiểu biết và kinh nghiệm về bảo hiểm, hoặc căn cứ các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, các văn bản pháp luật hiện hành trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Cuốn từ điển bao gồm các phần: Từ điển giải nghĩa; Bản tham chiếu Anh -Việt, Việt - Anh; Danh mục các cụm từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trong bảo hiểm; các Phụ lục.
Kể từ sau khi Chính Phủ ban hành Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm, ngành này đã phát triển rất nhanh với hàng trăm loại sản phẩm bảo hiểm, hàng triệu khách hàng tham gia bảo hiểm cùng với nhu cầu tìm hiểu ngày càng gia tăng về các thuật ngữ, nguyên tắc, điều khoản bảo hiểm.
Tuy nhiên, trên thị trường hiện tại khó có thể tìm được tài liệu hoàn chỉnh nào phục vụ cho nhu cầu này. Cuốn Từ điển bảo hiểm này chắc chắn sẽ là một tài liệu có giá trị đối với các đối tượng bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực bảo hiểm.