Hanwha Life Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp mới với tên gọi An Khang Phúc Lộc.
Điểm nổi bật của sản phẩm này là trong một hợp đồng bảo hiểm chính, khách hàng được bảo vệ đa tầng với nhiều quyền lợi. Cụ thể, bảo vệ đến 3 lần cho bệnh hiểm nghèo với quyền lợi tối đa lên đến 300% số tiền bảo hiểm; danh mục bệnh hiểm nghèo lên đến 42 loại bệnh…