Breaking News

BẢO HIỂM NHÂN THỌ - MANG TÍNH BẢO MẬT


Một người sẽ còn lại bao nhiêu tài sản sau khi qua đời? Ai là người thừa kế số tài sản này? Sau khi người được bảo hiểm qua đời, thủ tục xử lý bồi thường quyền lợi bảo hiểm tuyệt đối sẽ không ai biết vì chỉ có người thụ hưởng chỉ định và công ty bảo hiểm mới biết được giá trị của tài sản này. Và công ty thì tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng.

Chúng ta đã đưa ra nhiều ví dụ để nói rõ hơn những đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ, tôi tin rằng mọi người đã có thêm nhiều kiến thức và hiểu sâu hơn nữa khái niệm “bảo hiểm nhân thọ là một hình thức đầu tư”. Vì vậy không ngại mà nói rằng: bất luận người được bảo hiểm có sống thọ hay không, bảo hiểm nhân thọ luôn là một hình thức đầu tư duy nhất có thể cung cấp cho họ lợi ích được bảo đảm.

Vì vậy, tôi tin tưởng:
Bảo hiểm nhân thọ là một hình thức đầu tư mang tính cân đối nhất. Bảo hiểm nhân thọ với những ưu điểm như an toàn, ổn định, và các ưu điểm khác đã giúp nó trở thành một hình thức đầu tư lý tưởng mà những hình thức đầu tư khác không có - Bảo hiểm nhân thọ thực sự là nền tảng cho kế hoạch đầu tư của từng cá nhân.
Photo: BẢO HIỂM NHÂN THỌ - MANG TÍNH BẢO MẬT  Một người sẽ còn lại bao nhiêu tài sản sau khi qua đời? Ai là người thừa kế số tài sản này? Sau khi người được bảo hiểm qua đời, thủ tục xử lý bồi thường quyền lợi bảo hiểm tuyệt đối sẽ không ai biết vì chỉ có người thụ hưởng chỉ định và công ty bảo hiểm mới biết được giá trị của tài sản này. Và công ty thì tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng.  Chúng ta đã đưa ra nhiều ví dụ để nói rõ hơn những đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ, tôi tin rằng mọi người đã có thêm nhiều kiến thức và hiểu sâu hơn nữa khái niệm “bảo hiểm nhân thọ là một hình thức đầu tư”. Vì vậy không ngại mà nói rằng: bất luận người được bảo hiểm có sống thọ hay không, bảo hiểm nhân thọ luôn là một hình thức đầu tư duy nhất có thể cung cấp cho họ lợi ích được bảo đảm.  Vì vậy, tôi tin tưởng: Bảo hiểm nhân thọ là một hình thức đầu tư mang tính cân đối nhất. Bảo hiểm nhân thọ với những ưu điểm như an toàn, ổn định, và các ưu điểm khác đã giúp nó trở thành một hình thức đầu tư lý tưởng mà những hình thức đầu tư khác không có - Bảo hiểm nhân thọ thực sự là nền tảng cho kế hoạch đầu tư của từng cá nhân.

No comments