Breaking News

BÁN BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNGTừ ngày 1/9/2014, Thông tư liên tịch số 84/2014/TTLT-BTC-NHNNVN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của ngân hàng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, trong vai trò là đại lý, ngân hàng sẽ thực hiện các hoạt động giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thực hiện tư vấn; chào bán bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm (thu hộ các khoản phí bảo hiểm từ khách hàng và chuyển lại cho DNBH theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm); thu xếp giải quyết trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; thực hiện các hoạt động, nghĩa vụ khác.

Về nguyên tắc, hoạt động đại lý bảo hiểm, ngân hàng không được đồng thời làm đại lý cho DNBH khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của DNBH mà mình đang làm đại lý; không được tác động để khách hàng mua bảo hiểm cung cấp sai lệch hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết cho DNBH nhân thọ; không được xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức. Nhân viên ngân hàng trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quản lý theo hệ thống đại lý bảo hiểm chung của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Liên quan đến hoa hồng bảo hiểm và chi quản lý đại lý, DNBH thực hiện chi trả hoa hồng bảo hiểm cho ngân hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm nhưng không được vượt quá mức quy định của pháp luật hiện hành về hoa hồng bảo hiểm. Ngoài hoa hồng bảo hiểm, DNBH được chi trả chi quản lý đại lý và các chi phí khác theo quy định pháp luật và được thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Về chế độ báo cáo, định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu của quý tiếp theo, ngoài các báo cáo theo quy định pháp luật hiện hành, DNBH phải nộp cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) báo cáo tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm của ngân hàng cho DNBH trong quý. Đồng thời, hàng quý, ngân hàng phải báo cáo theo quy định về chế độ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong quý.

Photo: BÁN BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG  Từ ngày 1/9/2014, Thông tư liên tịch số 84/2014/TTLT-BTC-NHNNVN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của ngân hàng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ chính thức có hiệu lực.  Theo đó, trong vai trò là đại lý, ngân hàng sẽ thực hiện các hoạt động giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thực hiện tư vấn; chào bán bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm (thu hộ các khoản phí bảo hiểm từ khách hàng và chuyển lại cho DNBH theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm); thu xếp giải quyết trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; thực hiện các hoạt động, nghĩa vụ khác.  Về nguyên tắc, hoạt động đại lý bảo hiểm, ngân hàng không được đồng thời làm đại lý cho DNBH khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của DNBH mà mình đang làm đại lý; không được tác động để khách hàng mua bảo hiểm cung cấp sai lệch hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết cho DNBH nhân thọ; không được xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức. Nhân viên ngân hàng trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quản lý theo hệ thống đại lý bảo hiểm chung của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.  Liên quan đến hoa hồng bảo hiểm và chi quản lý đại lý, DNBH thực hiện chi trả hoa hồng bảo hiểm cho ngân hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm nhưng không được vượt quá mức quy định của pháp luật hiện hành về hoa hồng bảo hiểm. Ngoài hoa hồng bảo hiểm, DNBH được chi trả chi quản lý đại lý và các chi phí khác theo quy định pháp luật và được thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.  Về chế độ báo cáo, định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu của quý tiếp theo, ngoài các báo cáo theo quy định pháp luật hiện hành, DNBH phải nộp cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) báo cáo tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm của ngân hàng cho DNBH trong quý. Đồng thời, hàng quý, ngân hàng phải báo cáo theo quy định về chế độ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong quý.

No comments