Breaking News

Nghiên cứu thành lập Viện phát triển bảo hiểm

Theo Quyết định Phê duyệt “Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng 2015” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các bộ ban ngành chức năng liên quan sẽ nghiên cứu mô hình thành lập Viện phát triển bảo hiểm.
Nghiên cứu thành lập Viện phát triển bảo hiểm

Cụ thể, việc nghiên cứu mô hình thành lập Viện phát triển bảo hiểm trên cơ sở xã hội hóa Trung tâm nghiên cứu đào tạo bảo hiểm (không thành lập tổ chức mới) nhằm thực hiện chức năng đề xuất về mức phí sàn, phương pháp định phí bảo hiểm, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề, đóng góp xây dựng cơ chế chính sách.

Theo Đề án trên, mô hình quản lý nhà nước của Cục quản lý giám sát bảo hiểm cũng được chuyển đổi sang quản lý giám sát trên cơ sở rủi ro theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm mới dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2010. 

Ngoài ra, để thị trường phát triển minh bạch và bền vững, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải công khai thông tin đầy đủ, toàn diện tương ứng một cách kịp thời nhằm giúp cho bên mua bảo hiểm và các tổ chức liên quan hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Qua đó, nhằm đẩy mạnh kỷ luật của thị trường đồng thời giúp mọi tổ chức cá nhân có liên quan hiểu rõ hơn về doanh nghiệp bảo hiểm về các loại rủi ro tác động đến hoạt động của doanh nghiệp và cách thức quản lý rủi ro,

Theo “Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng 2015”, mục tiêu đến năm 2020 có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ và năm 2025 là 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ và mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP đến năm 2020 tối đa 3% đến năm 2025 là 3,5%. 

N.Lan

No comments