Breaking News

Năm 2018, cả nước có trên 14,7 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội

Ảnh Internet.

Ảnh Internet.

Theo đó, trong năm 2018, số người tham gia BHXH trong cả nước đã đạt trên 14,7 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp đạt trên 12,6 triệu người, chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng và đã đạt độ bao phủ 88,5% dân số với trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. 

Số thu về quỹ BHXH, quỹ BHYT ước đạt trên 332.000 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch. Số nợ giảm mạnh so với năm 2017, ở mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu.

Năm 2018, BHXH, BHYT đã chi trả cho hơn 177 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT; 122.843 người hưởng BHXH hàng tháng (trong đó, hưởng lương hưu là 99.290 người); 810.033 người hưởng trợ cấp một lần (trong đó, hưởng chế độ BHXH một lần là 695.363 người); 9.750.393 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 768.739 người hưởng chế độ BH thất nghiệp; 37.743 người hưởng hỗ trợ học nghề... 

Số chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn Ngành ước khoảng 308.228 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 47.094 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH là 151.794 tỷ đồng; chi từ quỹ BH thất nghiệp là 9.476 tỷ đồng; chi Khám chữa bệnh BHYT 99.864 tỷ đồng.

Đặc biệt, chính sách BHXH, BHYT đã bảo đảm cuộc sống, sức khỏe cho gần 3,1 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt, gần 500 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân).

Trong năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao như xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, dự án để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết số 125/NQ-CP; Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ…

Cùng với nhiều nhiệm vụ trong tâm khác như đổi mới phương thức phục vụ; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và hoàn thiện Đề án “sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Lạc Nhạn

No comments