Breaking News

Hanwha Life Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa

Hanwha Life Việt Nam vừa  mở rộng hoạt động kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa bằng việc khai trương điểm phục vụ khách hàng (sub-GA) tại huyện Nga Sơn. Đây là điểm phục vụ khách hàng thứ 9 của Hanwha Life Việt Nam tại Thanh Hóa.

Hanwha Life Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là một trong những thị trường trọng điểm của Hanwha Life Việt Nam tại khu vực miền Bắc với gần 4.000 tư vấn tài chính hoạt động tại 9 điểm giao dịch khách hàng (bao gồm cả điểm giao dịch Nga Sơn mới mở). 

Từ năm 2012 đến nay, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm mà Hanwha Life Việt Nam đã trao cho các khách hàng ở Thanh Hóa là hơn 15,3 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, Hanwha Life Việt Nam có 124 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc cùng 40.000 tư vấn tài chính.

Được biết, năm 2018 Hanwha Life Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu lớn: trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu về chất lượng dịch vụ, năng suất khai thác và tăng trưởng doanh số. Hãng bảo hiểm này kỳ vọng sẽ đạt được 1.000 tỷ đồng tổng doanh thu phí mới trong năm 2018.

N.Lan