Breaking News

TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂMAbsolute assignment Chuyển nhượng hoàn toàn
Accelerated death benefit rider Điều khoản riêng về trả trước quyền lợi bảo hiểm
Accidental death and dismemberment rider Điều khoản riêng về chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
Accidental death benefit Quyền lợi bảo hiểm bổ sung khi người bảo hiểm chết do tai nạn
Accumulated value Giá trị tích luỹ
Accumulation at interest dividend option Lựa chọn tích luỹ lãi chia
Accumulation period Thời kỳ tích luỹ
Accumulation units Đơn vị tích luỹ
Activity at work provision Điều khoản đang công tác
Activities of daily living Hoạt động thường ngày
Actuaries Định phí viên
AD & D Rider (acidental death and dismemeberment rider) Điều khoản riêng về chết và tổn thất toàn bộ do tai nạn
Additional insured rider Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm
Additional term insurance dividend option Lựa chọn sử dụng lãi chia để mua bảo hiểm tử kỳ
Adjustable life insurance Bảo hiểm nhân thọ có có thể điều chỉnh
Administrrative services only (ASO) contract Hợp đồng dịch vụ quản lý
Adverse seletion – antiselection Lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)
Aggregate stop loss coverage Bảo hiểm vượt tổng mức bồi thường.
Aleatory contract Hợp đồng may rủi
Allowable expensive Xin phí hợp lý
Annual return Doanh thu hàng năm
Annual statement Báo cáo năm
Annual renewable term (ART) insurance – yearly renewable term insurance Bảo hiểm từ kỳ tái tục hằng năm
Annunity Bảo hiểm niên kim (Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ)
Annutant Người nhận niên kim
Annunity beneficiary Người thụ hưởng của hợp đồng niên kim
Annunity certain Thời hạn trả tiền đảm bảo – niên kim đảm bảo
Annunity date Ngày bắt đầu trả niên kim
Annunity mortality rates Tỷ lệ tử vong trong bảo hiểm niên kim
Annunity units Đơn vị niên kim.
Antiselection Lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)
APL provision – automatic premium loan provision Điều khoản cho vay phí tự động
Applicant Người yêu cầu bảo hiểm
Assessment method Phương pháp định giá
Assets Tài sản
Assignee Người được chuyển nhượng
Assignment Chuyển nhượng
Assignment provision Điều khoản chuyển nhượng
Assignor Người chuyển nhượng
Attained age Tuổi hiện thời
Attained age conversion Chuyển dổi hợp đồng theo tuổi hiện thời
Automatic dividend option Lựa chọn tự động sử dụng lãi chia
Automatic nonforfeiture benefit Quyền lợi không thể tự động huỷ bỏ
Automatic premium loan (APL) provision Điều khoản cho vay phí tự động
Bargaining contract Hợp đồng mặc cả (thương thuyết)
Basic medical expense coverage Bảo hiểm chi phí y tế cơ bản
Beneficiary Người thụ hưởng
Benefit period Thời kỳ thụ hưởng
Benefit schedule Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm
Bilateral contract – unilateral contract Hợp đồng song phương , hợp đồng đơn phương
Blended rating Định phí theo phương pháp tổng hợp
Block of policy Nhóm hợp đồng đồng nhất
Business continuation insurance plan Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
Business overhead expense coverage Bảo hiểm chi phí kinh doanh
Buy-sell agreement Thoả thuận mua bán
Calendar-year deductible Mức miễn thường theo năm
Canadian Council of Insurance Regulator Hội đồng quản lý bảo hiểmCanada.
Canadian life and Health Insurance Association (CCIR) Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ Canada
Canadian life and health insurance compensation corporation (CLHIA) Tổ chức bảo vệ quyền lợi khách hàng bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻCanada
Cancellable policy Hợp đồng có thể huỷ bỏ
Capital Vốn
Capitation Phí đóng theo đầu người
Case management Quản lý theo trường hợp.
Cash dividend option Lựa chọn nhận lãi chia bằng tiền
Cash refund annunity Niên kim hoàn phí
Cash surrender value Giá trị giải ước (hoàn lại)
Cash surrender value nonforfeiture option Lựa chọn huỷ hợp đồng để nhận giá trị giải ước (hoàn lại)
Cash value Giá trị tích luỹ của hợp đồng
Cede Nhượng tái bảo hiểm
Ceding company Công ty nhượng tái bảo hiểm(công ty bảo hiểm gốc)
Certificate holder Người được bảo hiểm nhóm (trong bảo hiểm nhóm)
Certificate of insurance Giấy chứng nhận bảo hiểm
Change of occupation provision Điều khoản về sự thay đổi nghề nghiệp
Children’s insurance rider Đìều khoản riêng bảo hiểm cho trẻ em
Critical illness coverage (CI) Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
Claim Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Claim analist Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Claim cost Chi giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trong định giá bảo hiểm)
Claim examiner Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Claim specialist Tương tự Claim examiner
Class designation Chỉ định nhóm người thụ hưởng
Class of policies Loại đơn bảo hiểm
Closed contract Hợp đồng đóng (Loại hợp đồng chỉ bao gồm các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng là có giá trị)
Closely held business Doanh nghiệp giới hạn số thành viên,
Coinsurance povision Điều khoản đồng bảo hiểm
Collateral assigmenent Thế chấp
Common disaster clause Điều khoản đồng tử vong
Community property state Bang (quốc gia) theo chế độ đồng sở hữu tài sản
Commutative contract Hợp đồng ngang giá
Compound interest Lãi gộp (kép)
Comprehensive major mediacal policy Đơn bảo hiểm chi phí y tế tổng hợp (gộp)
Concurrent review Đánh giá đồng thời
Conditional promise Lời hứa có điều kiện
Conditional renewable policy Hợp đồng tái tục có điều kiện.
Conservative mortality table Bảng tỷ lệ chết thận trọng
Consideration Đối thường
Contingency reserves Dự phòng giao động lớn
Contingent beneficiary Người thụ hưởng ở hàng thứ hai.
Contingent payee Người thụ hưởng kế tiếp
Continuous – premium whole life policy Đơn bảo hiểm trọn đời đóng phí liên tục.
Contract Hợp đồng
Contract of adhesion Hợp đồng định sẵn
Contract of indemnity Hợp đồng bồi thường.
Contract holder Người chủ hợp đồng
Contractual capacity Năng lực pháp lý khi ký kết hợp đồng.
Contributory plan Chương trình bảo hiểm nhóm cùng đóng phí.
Conversion privilege Quyền chuyển đổi hợp đồng
Conversion provision Điều khoản chuyển đổi hợp đồng
Cenvertible term insurance policy Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi
Coordination of benefit (COB) provision Điều khoản kết hợp quyền lợi.
Copayment Cùng trả tiền
Corporation Công ty
Cost of living adjustment (COLA) benefit Quyền lợi bảo hiểm điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt.
Credit life insurance Bảo hiểm tín dụng tử kỳ.
Critical illness (CI) coverage Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
Cross-purchase method Phương pháp mua chéo
Declined risk Rủi ro bị từ chối
Decreasing term life insurance Bảo hiểm tử kỳ có số tiềm bảo hiểm giảm dần
Deductible Mức miễn thường
Deferred annunity Niên kim trả sau
Deferred compensation plan Chương trình phúc lợi trả sau.
Defferred profit sharing plan (DPSP) Chương trình bảo hiểm chia sẻ lợinhuận
Defined benefit pensionplan – defined contribution pension plan Chương trình hưu trí xác định quyền lợi.
Defined contribution pension plan Chương trình hưu trí xác định phần đóng góp.
Dental expense coverage Bảo hiểm chi phí nha khoa.
Deposit administration contract Hợp đồng quản lý quỹ hữu trí
Disability buyout coverage Bảo hiểm mua lại cổ phần khi thương tật.
Disability income benefit Trợ cấp thu nhập khi thương tật.
Disability income coverage Bảo hiểm trợ cấp thu nhập .
Dividend options Các lựa chọn về sử dụng lãi chia
Divisible surplus Lợi nhuận đem chia
Domestic insurer Công ty bảo hiểm của bang (thuật ngữ tại Mỹ)
Double indemnity benefit Quyền lợi chỉ trả gấp đôi
Dread disease (DD) benefit Quyền lợi bảo hiểm cho một số bệnh (chết) hiểm nghèo
EFT method (Electronic Funds Transfer) Phương pháp chuyển tiền điện tử
Eligibility period Thời hạn chờ đủ điều kiện
Elimination period Thời gian chờ chi trả
Employee retirement income security act (ERISA) đạo luật bảo đảm thu nhập khi về hưu của người lao động.
Employees’ profit sharing plan (EPSP) Chương trình chia sẻ lợi nhuận cho người lao động.
Endorsement Bản sửa đổi bổ sung
Endorsement method (1) Phương pháp chuyển quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản.
(2) Phương phá thay đổi người thụ hưởng bằng văn bản
Endowment insurance Bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm và tiết kiệm)
Enrollment period – eligibility period Thời hạn chờ đủ điều kiện
Entire contract provision Điều khoản về bộ hợp đồng đầy đủ
Entity method Phương pháp duy trì thực thể
Estate plan Chương trình xử lý tài sản
Evidence of insurability Bằng chứng về khả năng có thể bảo hiểm
Exclusion Điều khoản loại trừ
Exclution rider Điều khoản riêng loại trừ (loại trừ một số rủi ro xác định)
Expected mortality Tỷ lệ tử vong dự tính
Experience Phí tính theo kinh nghiệm
Extended term insurance nonforfeiture option Lựa chọn sử dụng giá trị tích luỹ để mua bảo hiểm tử kỳ.
Face amount Số tiền bảo hiểm
Face value Số tiền bảo hiểm
Facility of payment clause Điều khoản về lựa chọn thanh toán
Family income coverage Bảo hiểm thu nhập gia đình
Family income policy Đơn bảo hiểm thu nhập gia đình
Family policy Đơn bảo hiểm gia đình
Fiduciary Người nhận uỷ thác
Field office Văn phòng khu vực
Financial intermediary Trung gian tài chính
Financial services industry Ngành dịch vụ tài chính
First beneficiary – primary beneficiary Người thụ hưởng hàng thứ nhất
First dollar coverage Bảo hiểm toàn bộ chi phí y tế
Fixed amount option Lựa chọn trả góp số tiền bảo hiểm
Fixed benefit annunity Niên kim quyền lợi xác định
Fixed period option Lựa chọn thời hạn chỉ trả xác định
Flexible premium annunity Niên kim có phí bảo hiểm linh hoạt
Flexible premium variable life insurance Phí bảo nhân thọ biến đổi đóng phí linh hoạt
Foreign insurer Công ty bảo hiểm ngoài bang (thuật ngữ tại Mỹ)
Formal contract Hợp đồng chính tắc
Fraternal benefit sociaty Hội trợ cấp ái hữu
Fraudulent claim Khiếu nại gian lận
Fraudulent misrepresentation Kê khai gian lận
Free- examination provision- Điều khoản về thời hạn xem xét (cân nhắc)
Fully insured plan Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ.
Fully self insured plan Chương trình tự bảo hiểm đầy đủ.
Funding mechanism Cơ chế (phương pháp) gây quĩ
Funding vehicle Phương tiên gây quĩ
Future purchase option benefit Lựa chọn mua thêm quyền lợi bảo hiểm
Gatekeeper Người giám sát
General investment account Tài khoản đầu tư tổng hợp
GI benefit Quyền lợi khả năng bảo hiểm được đảm bảo
Grace period Thời gian gia hạn nộp phí
Grace period provision Điều khoản về thời gian gia hạn nộp phí
Graded premium policy Đơn bảo hiểm định kỳ tăng phí
Gross premium Phí toàn phần
Group creditor life insurance Bảo hiểm nhân thọ nhóm cho chủ nợ
Group deferred annunity Niên kim nhóm trả sau
Group insurance policy Đơn bảo hiểm nhóm
Group insureds Người được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm nhóm
Group policy holder Chủ hợp đồng bảo hiểm nhóm
Gurantted income contract Hợp đồng đảm bảo thu nhập
Guaranteeed insurability (GI) benefit Quyền lợi về khả năng bảo hiểm được đảm bảo
Guaranted investment contract Hợp đồng đầu tư bảo đảm
Guaranted renewable policy đơn bảo hiểm tái tục được đảm bảo
Head office Trụ sở chính
Health insurance policy Đơn bảo hiểm sức khoẻ
Health maintenance organization (HMO) Tổ chức đảm bảo sức khoẻ
Home office Trụ sở chính
Home service agent Đại lý bảo hiểm phục vụ tại nhà
Home service distribution system Hệ thống phân phối qua đại lý phục vụ tại nhà
Hospital expense coverage Bảo hiểm chi phí nằm viện
Immediate annunity Niên kim trả ngay
Impairment rider Điều khoản riêng loại trừ bệnh
Income protection insurance Bảo hiểm bảo đảm thu nhập
Incontestable clause Điều khoản thời hạn miễn truy xét
Increasing term life insurance Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần
Indemnity benefits Quyền lợi bồi thường
Indeterminate premium life insurance policy đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định
Individual insurance policy Đơn bảo hiểm cá nhân
Individual retirement account Tài khoản hưu trí cá nhân
Individual retiremenet annunity Niên kim hưu trí cá nhân
Individual retiremenet arrangement (IRA) Chương trình bảo hiểm hưu trí cá nhân (IRA tại Mỹ)
Individual stop loss coverage Bảo hiểm vượt mức bồi thường cá nhân
Informal contract Hợp đồng không chính tắc
Initial premium Phí bảo hiểm đầu tiên
Installment refund annunity Niên kim hoàn phí trả góp
Insurable interest Quyền lợi có thể được bảo hiểm
Insurance agent Đại lý bảo hiểm
Insurance companies act Đạo luật quản lý công ty bảo hiểm
Insured Người được bảo hiểm
Insurer administered plan Chương trình bảo hiểm do công ty bảo hiểm quản lý (bảo hiểm nhóm)
Interest Lãi
Interest option Lựa chọn về lãi
Interest sensitive whole life insurance Bảo hiểm trọn đời biến đổi theo lãi suất
Interpleader Quyền lợi được phán quyết bởi toà án
Irrevocable beneficiary Người thụ hưởngkhông thể thay đổi
Joint and last servivorship anunity Niên kim cho người còn sống và người cùng sống
Joint and survisorship life income option Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống
Joint mortgage redemption insurance Bảo hiểm khoản vay thế chấp cho hai người
Joint whole life insurance Bảo hiểm nhân thọ trọn đời cho hai người
Juvenile insurance policy Đơn bảo hiểm trẻ em.
Key person Người chủ chốt
Key person disability coverage Bảo hiểm thương tật cho nguời chủ chốt
Lapse Huỷ bỏ hợp đồng
Last survivor life insurance Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống
Law of large numbers Qui luật số lớn
Legal actions provision Điều khoản thời hạn khiếu kiện
Legal reserve system Hệ thống dự phòng theo luật.
Level premium system Phí bảo hiểm quân bình
Level term life insruance Bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm không đổi
Liabilities Nợ phải trả
Life annuity Niên kim trọn đời
Life income annunity with period certain Niên kim trọng đời có đảm bảo.
Life income option Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời.
Life income with period certain option Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo.
Life income with refund annunity Niên kim hoàn phí
Life insurance policy Đơn bảo hiểm nhân thọ
Life insured Người được bảo hiểm
Limited payment whole life policy Đơn bảo hiểm đóng phí có thời hạn.
Liquidation Thanh lý
Liquidation period Thời hạn thanh lý
Loading Phụ phí
Long term care (LTC) benefit Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn
Long term care (LTC) coverage Bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn
Long term group disability income coverage Bảo hiểm thương tật nhóm dài hạn
Long term individual disability income coverage Bảo hiểm thương tật mất thu nhập cá nhân dài hạn
Loss ratio Tỷ lệ tổn thất (bồi thường)
Major medical insurance plans Chương trình bảo hiểm chi phí y tế chính
Managed care Phương pháp quản lý chăm sóc sức khoẻ
Managed care plans Các chương trình quản lý chăm sóc sức khoẻ
Manual rating Định phí theo kinh nghiệm công ty
Market conduct laws Luật về hành vi kinh doanh
Master group insurance contract Hợp đồng bảo hiểm nhóm
Material misrepresentation Kê khai sai yếu tố quan trọng
Maturity date Ngày đáo hạn
Medical expense coverage Bảo hiểm chi phí y tế
Minimum premium plan Chương trình phí bảo hiểm tối thiểu.
Minor Người vị thành niên.
Misrepresentation Kê khai sai
Misstatement of age or sex provision Điều khoản về kê khai sai tuổi và giới tính
Mistaken claim Khiếu nại nhầm
Model Bill Bộ luật mẫu
Modified coverage policy Đơn bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm có thể điều chỉnh
Modified premium whole life policy Đơn bảo hiểm trọn đời có phí bảo hiểm có thể điều chỉnh
Monthly debit ordinary (MDO) policy Đơn bảo hiểm đóng phí tháng tại nhà
Moral hazard Rủi ro đạo đức
Morbidity tables Bảng tỷ lệ thưong tật
Mortality experience Tỷ lệ tử vong kinh nghiệm
Mortality table Bảng tỷ lệ tử vong
Mortage redemption insurance Chương trình bảo hiểm khoản vay thế chấp.
Mutual benefit method Phương pháp định phí tương hỗ (hay còn gọi là phương pháp định phí hậu tử vong)
Mutual insurance company Công ty bảo hiểm tương hỗ
NAIC: National Association of Insurance Commisioners Hiệp hội các cơ quan quản lý bảo hiểm quốc gia
Net amount at risk Giá trị rủi ro thuần
Net cash value Giá trị tích luỹ thuần
Net primium Phí thuẩn
Noncancellable policy đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ
Noncontributory plan Chương trình bảo hiểm nhóm không cùng đóng phí
Nonduplication of benefit provision Điều khoản bảo hiểm trùng
Nonforfeiture benefit Quyền lợi không thể khước từ
Nonguaranteed premium life insurance policy Đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định
Nonparticipating policy Đơn bảo hiểm không chia lãi.
Nonqualified retirement savings plan Chương trình tiết kiệm hưu trí không đủ điều kiện miễn giảm thuế
Office of superintendent of insurance Văn phòng giám sát bảo hiểm
Open contract Hợp đồng mở
Option A Plan Chương trình lựa chọn A
Option B Plan Chương trình lựa chọn B
Optional insured rider ~ xem second insured rider
Optional modes of settlement Phương pháp thanh toán tuỳ chọn
Optionally renewable policy Đơn bảo hiểm tái tục tự chọn tục
Ordinary life insurance policy Đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường
Ordinary age conversion Chuyển đổi hợp đồng theo tuổi gốc
Overhead expenses Chi phí kinh doanh
Overinsurance provision Điều khoản bảo hiểm vượt mức
Overinsured person Người được bảo hiểm vượt mức
Owners’ equity Vốn chủ sử hữu
Ownership of property Quyền sở hữu tài sản
PAC system- Xem Preauthorized check system
Paid up additional insurance dividend option Lựa chọn sử dụng lãi chia mua thêm bảo hiểm đóng phí một lần
Paid-up policy Đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm giảm
Partial disability Thương tật bộ phận
Partial surrender provision Điều khoản giảm giá trị giải ước
Participating policy Đơn bảo hiểm có chia lãi
Partnership Hợp danh
Payee Người nhận tiền
Payment into court Trả quyền lợi bảo hiểm theo phán quyết của toà án
Payout options provision Điều khoản lựa chọn trả tiền bảo hiểm
Payout period Thời hạn chi trả
Payroll deduction method Phương pháp trả phí bảo hiểm bằng cách tự động khấu trừ lương
Pension benefits act đạo luật về quyền lợi hưu trí
Pension plan Chương trình bảo hiểm hưu trí
Period certain Thời hạn đảm bảo (trong niên kim)
Periodic level premium annunity Niên kim định kỳ quân bình
Permanenet life insurance Bảo hiểm nhân thọ dài hạn
Personal property Động sản
Personal risk Rủi ro cá nhân (rủi ro kinh tế, chết, giảm sút dức khoẻ)
Physical examination provision Điều khoản về kiểm tra sức khoẻ
Physical hazard Rủi ro thân thể
Physicians’ expense coverage Bảo hiểm chi phí y tế khám chữa bệnh.
Plan administrator Người quản lý chương trình bảo hiểm
Plan document Văn bản về chương trình bảo hiểm (hưu trí)
Plan participants Ngươi tham gia chương trình bảo hiểm
Plan sponsors Người tài trợ cho chương trình bảo hiểm
Policy Đơn bảo hiểm
Policy anniversary Ngày kỷ niệm hợp đồng
Policy benefit Quyền lợi bảo hiểm
Policy dividend Lãi chia
Policy form Mẫu hợp đồng
Policy loan Vay theo hợp đồng
Policy loan provision Điều khoản vay theo hợp đồng
Policy proceeds Số tiền bảo hiểm
Policy reserves Dự phòng theo hợp đồng
Policy prospectus Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm
Policy term Thời hạn hợp đồng
Policy rider Điều khoản riêng của đơn bảo hiểm
Policy withdrawal provision Điều khoản giảm giá trị tích luỹ của hợp đồng
Policy owner Người chủ hợp đồng bảo hiểm, hoặc người tham gia bảo hiểm
Portable coverage Quyền lợi bảo hiểm nhóm vẫn được duy trì
Post death assessmenet method Tương đương: mutual benefit method Phương pháp đinh phí hậu tử vong
Preadmission certification Kiểm tra trước khi nhập viện
Preauthorized check system Hệ thống trả phí thông qua séc
Pre-existing condition Các bệnh tật có sẵn
Preferance beneficiary clause Điều khoản về thụ hưởng theo hàng thừa kế
Preferred beneficialry classification Hàng thừa kế (ưu tiến) thứ nhất
Preferred risk Rủi ro dưới chuẩn
Premium Phí bảo hiểm
Premium delay arrangement Thoả thuận hoãn nộp phí (bảo hiểm nhóm)
Premium payment mode Phương thức nộp phí
Premium reduction devidend option Lựa chọn sử dụng lãi chia để nộp phí (hoặc khấu trừ phí bảo hiểm phải nộp)
Pre-need funeral insurance Bảo hiểm trả trứoc chi phí mai táng
Prescription drug coverage Bảo hiểm chi phí theo đơn thuốc
Presumptive disability Thương tật suy đoán
Primary beneficiary Người thu hưởng hàng thứ nhất
Primary care physician PCP Bác sỹ gia đình
Principal Vốn, tiền gốc
Probalility Xác suất
Probationary period Thời gian chờ để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm nhóm
Profit Lợi nhuận
Profit sharing plan Chương trình chia sẻ lợi nhuận
Property Tài sản (quyền sở hữu tài sản)
Prospectus Bản cáo bạch
Pure risk Rủi ro thuần tuý
Real property Bất động sản
Recording methord Phương pháp thay đổi bằng văn bản
Redating Thay đổi theo ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng
Reduced paid-up insurance nonforfeiture option Lựa chọn chuyển sang hợp đồng có số tiền bảo hiểm giảm
Refund annunity Niên kim hoàn phí
Refund life income option Lựa chọn mua bảo hiểm niên kim hoàn phí
Regional office Văn phòng khu vực
Registered pension plan Chương trình bảo hiểm đủ điều kiện miễn giảm thuế (được đăng ký)
Resistered plan Chương trình bảo hiểm đủ điều kiện miễn giảm thuế (được đăng ký)
Registered retirement savings plan Chương trình tiết kiệm hưu trí được đăng ký
Reimbursemenet benefit Quyền lợi bảo hiểm đựoc bồi thường
Reinstatement Khôi phục hiệu lực hợp đồng
Reinstatement provision Điều khoản khôi phục hiệu lực hợp đồng
Reinsurance Tái bảo hiểm
Reinsurer Công ty tái bảo hiểm
Release Văn bản chấm dứt trách nhiệm bảo hiểm
Renewable term insurance policy Đơn bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục
Renewal premiums Phí bảo hiểm tái tục
Renewal provision Điều khoản tái tục
Retention limit Mức giữ lại
Retrocession Nhượng tái bảo hiểm
Retrospective rating arrangement Thoả thuận xác định phí bảo hiểm theo tổn thất thực tế (trong bảo hiểm nhóm)
Retrospective review Đánh giá thực hiện hợp đồng
Revocable beneficiary Quyền thay đổi người thụ hưởng
Right of revocation Quyền thay đổi người thụ hưởng
Salary continuation plan Chương trình bảo hiểm bảo đảm tiền lương
Second insured rider Điều khoản riêng cho người được bảo hiểm thứ hai.
Secondary beneficiary Người thụ hưởng hàng thứ hai.
Second to die life insurance Tương tự last servivor life insurance
Segregated account or Separate account Tài khoản riêng
Selection against the insurer Lựa chọn bất lợi (đối nghịch)
Selection of risk Đánh giá rủi ro
Self administered plan Chương trình bảo hiểm tự quản
Self insurance Tự bảo hiểm
Settlement agreemenet Thoả thuận thanh toán
Settlement option Lựa chọn thanh toán
Settlement options provision Điều khoản về lựa chon thanh toán
Short term group disability income coverage Bảo hiểm mất thu nhập do thương tật nhóm ngắn hạn
Short term individual disability income coverage Bảo hiểm mất thu nhập do thương tật cá nhân ngắn hạn
Simple interest Lãi đơn
Simplified employee pension plan Chương trình bảo hiểm hưu trí giản đơn cho người lao động
Single premium annunity Niên kim nộp phí một lần
Single premium whole life policy Bảo hiểm trọn đời nộp phí một lần
Social security An sinh (bảo đảm) xã hội
Social security disability income Bảo đảm xã hội mất thu nhập do thương tật
Sole proprietorship Doanh nghiệp một chủ sở hữu
Solvency Khả năng thanh toán
Special class rates Tỷ lệ phí bảo hiểm đối với rủi ro vượt chuẩn
Specculative risk Rủi ro đầu cơ
Split dollar life insurance plan Chương trình nhân thọ cùng đóng phí
Spouse and children’s insurance rider Điều khoản riêng bảo hiểmcho con và người hôn phối
Standard premium rates Tỷ lệ phí chuẩn
Standard risk Rủi ro chuẩn
State insurance department Cơ quan quản lý bang về bảo hiểm
Statutory reserves Dự phòng bảo hiểm bắt buộc (theo luật)
Stop loss insurance Bảo hiểm vượt mức bồi thường
Stop loss provision Điều khoản bảo hiểm vượt mức bồi thường
Stock insurance company Công ty bảo hiểm cổ phần
Straight life annunity Niên kim trọn đời
Straight life incom option Lựa chọn mua bảo hiểm niên kim trọn đời
Substandard premium rates Tỷ lệ phí vượt chuẩn
Substandard risk Rủi ro vượt chuẩn
Succession beneficiary clause Điều khoản người thụ hưởng kế tiếp
Successor payee Người được trả tiền bảo hiểm kế tiếp
Suicide exclusion provision Điều khoản loại trừ tự tử
Superintendents’ guidelines Hướng dẫn của cơ quan quản lý về bảo hiểm
Supplemental major medial policy Đơn bảo hiểm chi phí y tế chính bổ sung
Supplementary contract Hợp đồng bổ sung
Surgical expense coverage Bảo hiểm chi phí phẫu thuật
Surplus Thặng dư (lợi nhuận)
Surrender charges Phí giải ước
Survivor benefit Quyền lợi đối với người còn sống
Survivor income plan Chương trình bảo hiểm thu nhập cho người còn sống