Breaking News

Cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia trước ngày 31/3/2018

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến.Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến.

Theo đó, Phó tổng giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu:

Đối với BHXH tỉnh cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và cấp mã số BHXH cho 100% người đang tham gia trước ngày 31/3/2018; hoàn thành 100% việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH trước ngày 31/3/2018; trước ngày 30/6/2018 hoàn thiện việc ghép cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT. 

Giám đốc BHXH các tỉnh chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu hộ gia đình và cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, không để ảnh hưởng đến quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia.

Quyết liệt thực hiện việc rà soát, bàn giao sổ BHXH đến tận tay NLĐ theo đúng quy trình quy định. Phấn đấu đến ngày 30/6/2018 đạt 95% và đến ngày 30/9/2018 đạt 100% NLĐ nhận được sổ BHXH.

Tập trung thanh tra, kiểm tra đôn đốc các đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên để đôn đốc, thu hồi nợ.

Tiến hành rà soát, mở rộng mạng lưới hệ thống Đại lý thu đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế,… đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất 03 loại hình Đại lý thu BHXH, BHYT hoạt động (hoàn thành trước ngày 30/6/2018).

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Phó tổng giám đốc Trần Đình Liệu giao Trung tâm Công nghệ thông tin hỗ trợ BHXH các tỉnh rà soát, hiệu chỉnh thông tin thời gian tham gia liên tục và cấp đổi thẻ BHYT với các trường hợp đã cấp sai thông tin; 

Đồng thời phối hợp với các đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc trong hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu bàn giao sổ BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT và nâng cấp, hoàn thiện bộ công cụ tập trung dữ liệu Ngành BHXH đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Ban Thu chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người đang tham gia bảo đảm chất lượng, tiến độ; phối hợp với các đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp và hướng dẫn việc cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình, thời gian tham gia BHYT đảm bảo đầy đủ, chính xác thông tin.

Ban Sổ - Thẻ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH kèm thư ngỏ và bàn giao sổ BHXH đến tận tay NLĐ đảm bảo chất lượng, tiến độ. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai cấp thẻ BHYT và bàn giao sổ BHXH./.

Theo BHXH

No comments