Breaking News

Ngân sách sẽ hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Từ ngày 1/1/2018, ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngân sách sẽ hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bà Nguyễn Ngọc Lan, Trưởng ban thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/1/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30%, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Về phương thức hỗ trợ, bà Lan cho biết, người được hỗ trợ sẽ tự nộp phần trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu. Phần còn lại, định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, bảo hiểm xã hội sẽ tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30%, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%.

Ngoài ra, cũng từ 1/1/2018, một số quy định khác về bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có hiệu lực. Cụ thể, bổ sung một số đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng và người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề. 

Về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, đối với các đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng vẫn là tiền lương theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp trên mức lương cơ sở.

Đối với đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng. Phụ cấp lương là các khoản phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút...

Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, không bao gồm: tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp...

Theo bà Nguyễn Ngọc Lan, việc đóng bảo hiểm xã hội trên tiền lương thực tế là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu..., mức hưởng sẽ cao hơn.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Chính phủ cũng quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ. 

Ngoài ra, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Với công việc đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Các công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%. Công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Bùi Trang

No comments