Breaking News

Thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng thế nào sau 5 năm?

So với năm 2012, quy mô của thị trường bảo hiểm Việt đã gấp đôi. Và chuyên gia dự báo, nếu tăng trưởng đều như hiện nay thì 5 năm tiếp theo quy mô của thị trường bảo hiểm chắc cũng sẽ gấp đôi như hiện tại.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng thế nào sau 5 năm?

Tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành bảo hiểm trong những năm gần đây luôn ở mức hơn 20%. Đặc biệt, năm 2016, thị trường bảo hiểm đã có một năm tăng trưởng mạnh nhất, trong đó thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng mạnh nhất trong 10 năm gần đây, theo nhận định của các nhà điều hành thị trường và công ty bảo hiểm.

Năm 2016, cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam, thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tính đến 31/12/2016, thị trường bảo hiểm có 62 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 13 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Nếu so với thời điểm năm 2012, đã tăng thêm 4 DNBH nhân thọ và 1 DN môi giới bảo hiểm.


Thị trường bảo hiểm đã tăng trưởng vượt bậc sau 5 năm. ĐVT: tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm đã tăng trưởng vượt bậc sau 5 năm. ĐVT: tỷ đồng.

Theo số liệu mới cập nhật của Cục quản lý giám sát bảo hiểm, tổng tài sản toàn thị trường năm 2016 ước đạt 239.413 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2012. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ có tổng tài sản ước đạt 67.585 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ có tổng tài sản ước đạt 171.828 tỷ đồng.

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH năm 2016 ước đạt 186.572 tỷ đồng, cũng gấp đôi so với năm 2012. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 34.449 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ đạt khoảng 152.123 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ của các DNBH năm 2016 ước đạt 144.817 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2012. Trong đó, dự phòng nghiệp vụ các DNBH phi nhân thọ ước đạt 18.959 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ năm 2016 ước đạt 125.858 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu toàn thị trường năm 2016 ước đạt 52.720 tỷ đồng (tăng 16,24% so với năm 2015). Các DNBH phi nhân thọ có tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 23.567 tỷ đồng, tăng 8,94% so với năm 2015, các DNBH nhân thọ có tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 29.153 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2015.

Tổng doanh thu bảo hiểm năm 2016 ước đạt 101.767 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm ước 86.049 tỷ đồng (tăng 22,64% trong đó các DNBH phi nhân thọ ước 36.372 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước 49.677 tỷ đồng), doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 15.718 tỷ đồng.

Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các DNBH năm 2016 ước đạt 25.872 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2012. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 12.571 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 13.301 tỷ đồng.

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2016 ước đạt 7.170 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2016 ước đạt 579 tỷ đồng.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng, tăng 14,04% so với cùng kỳ năm 2015. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu đạt 6.782 tỷ đồng, tăng 5,03% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 18,65% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 6.333 tỷ đồng, tăng 8,65% so với năm 2015, chiếm 17,41% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 3.034 tỷ đồng, tăng 7,51% so với năm 2015, chiếm 8,34% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 3.020 tỷ đồng, tăng 22,68% so với năm 2015, chiếm 8,30% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 2.467 tỷ đồng, tăng 10,56% so với năm 2015, chiếm 6,78% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2015 như UIC (639 tỷ đồng, tăng 89,02%), Phú Hưng (90 tỷ đồng, tăng 72,61%), VNI (500 tỷ đồng, tăng 62,48%), BHV (200 tỷ đồng, tăng 54,34%), VBI (735 tỷ đồng, tăng 51,11%), Cathay (170 tỷ đồng, tăng 51,07%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2015 là Samsung Vina (1.010 tỷ đồng, giảm 12,05%), BIC (1.471 tỷ đồng, giảm 5,17%), Chubb (167 tỷ đồng, giảm 4,00%).

Bảo hiểm nhân thọ

Năm 2016, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 49.677 tỷ đồng, tăng trưởng 29,8% so với năm 2015, doanh thu khai thác mới ước đạt 16.753 tỷ đồng, tăng trưởng 26,3% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả cụ thể như sau:

Về thị phần doanh thu khai thác mới: Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới bao gồm: Prudential (ước đạt 21,97%), Bảo Việt Nhân thọ (ước đạt 20,29%), tiếp đến là Manulife (ước đạt 13,7%), Dai-ichi (ước đạt 12,68%), AIA (ước đạt 11,07%), Generali (ước đạt 5,14%), Chubb Life (ước đạt 4,46%), Sun Life (ước đạt 2,9%), Hanwha (ước đạt 2,6%), Aviva (ước đạt 1,49%) và BIDV Metlife (ước đạt 1,21%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ như: Prevoir (ước đạt 0,77%), Cathay (ước đạt 0,71%), VCLI (ước đạt 0,4%), Phú Hưng (ước đạt 0,39%), FWD và Fubon (ước đạt 0,1%).

Mai Ngọc

No comments