Breaking News

Tiền của chúng tôi có bị mất khi công ty bảo hiểm phá sản?

Câu hỏi: Trong trường hợp một công ty bảo hiểm nhân thọ phá sản, số tiền chúng tôi đóng vào sẽ được xử lý như thế nào? Ai sẽ bảo vệ chúng tôi?
Trả lời: Bạn yên tâm, Luật pháp hiện hành có quy định rất nhiều biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi của Người mua bảo hiểm trong trường hợp Doanh nghiệp bảo hiểm bị mất khả năng thanh toán, phá sản.
Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán như phải trích lập đầy đủ Quỹ Dự phòng nghiệp vụ, Quỹ Bảo vệ Người mua bảo hiểm, tái bảo hiểm để bảo đảm việc thanh toán, hoàn phí cho Người mua bảo hiểm.
bao-hiem-pru-pha-san.jpg
Riêng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm do Hiệp Hội Bảo hiểm quản lý. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được Hiệp Hội bảo hiểm sử dụng để trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm cho Nguòi mua bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm.
Đối với trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán, Bộ Tài chính có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện khôi phục khả năng thanh toán, gồm các biện pháp như Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu; Tái bảo hiểm; Củng cố tổ chức bộ máy và thay đổi người quản trị, điều hành của doanh nghiệp; Yêu cầu chuyển giao hợp đồng bảo hiểm…
Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không khôi phục được khả năng thanh toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm bị đặt vào tình trạng kiểm soát khả năng thanh toán. Bộ Tài chính quyết định thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán để áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật phá sản các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Theo ông Phùng Đắc Lộc - Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

No comments