Breaking News

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?

Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực trong những trường hợp nào?

  • Phí bảo hiểm đến hạn (đối với sản phẩm bảo hiểm truyền thống) hoặc phí bảo hiểm giúp tăng giá trị tài khoản hợp đồng lớn hơn không đồng (0đ) (đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung) không được đóng trong thời gian gia hạn đóng phí.
  • Khoản Tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh vượt quá giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.
  • Khoản vay đóng phí bảo hiểm tự động (APL) và lãi phát sinh vượt quá giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.


KHOI-PHUC-HOP-DONG-BAO-HIEM

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?

Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?

Khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm là gì?

Khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm được quy định tại Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng. Khôi phục hiệu lực Hợp đồng cho phép Bên mua Bảo hiểm tiếp tục Hợp đồng sau khi bị mất hiệu lực nếu Bên mua Bảo hiểm và Người được Bảo hiểm đáp ứng các điều kiện về khôi phục hiệu lực Hợp đồng và yêu cầu khôi phục được Công ty chấp thuận bằng văn bản.

Theo quy định, Bên mua Bảo hiểm có quyền yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Hợp đồng bị mất hiệu lực.

Vậy khách hàng có thể đề nghị khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản theo mẫu của công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng tạm thời mất hiệu lực và nộp lại các khoản phí bảo hiểm và lãi chậm đóng.

Thủ tục khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm?

  • Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào “Đơn yêu cầu điều chỉnh Hồ sơ/ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ”;
  • Kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai sức khỏe;
  • Nộp các khoản phí bảo hiểm và lãi quá hạn theo quy định.

Phòng Thẩm định Hợp đồng sẽ xem xét yêu cầu khôi phục của khách hàng và có thể mời khách hàng kiểm tra y tế nếu cần thiết.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

No comments