Breaking News

Doanh nghiệp bảo hiểm phá sản: Quyền lợi người tham gia bảo hiểm sẽ ra sao?

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm ra đời nhằm mục đích trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp DN bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản.

Nhân dịp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm vừa ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Đắc Lộc, Phó trưởng Ban điều hành của quỹ này.

* Thưa ông, ông có thể chia sẻ về những quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm được hưởng khi Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm chính thức đi vào hoạt động?

- Tên Quỹ là bảo vệ người được bảo hiểm khi và chỉ khi DN bảo hiểm lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, khi đó Quỹ sẽ thay mặt DN bảo hiểm trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

 

Việc quản lý, sử dụng Quỹ luôn đảm bảo các nguyên tắc hiệu quả, công khai và minh bạch.

ông Lộc 

Ông Phùng Đắc Lộc

Đối với trường hợp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm từ DN bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản cho DN bảo hiểm khác, số tiền do Quỹ chi trả theo quy định sẽ được chuyển trực tiếp cho DN bảo hiểm nhận chuyển giao…

* Vậy trong trường hợp DN bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, người tham gia bảo hiểm sẽ được trả tiền bảo hiểm, bồi thường như thế nào, thưa ông?

- Quỹ sẽ thực hiện chi trả theo quy định, tất nhiên là không phải 100% giá trị hợp đồng. Hoạt động của Quỹ là hoạt động mang tính nhân văn vì sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm, Quỹ sẽ hỗ trợ một phần cho người tham gia bảo hiểm trong trường hợp DN thua lỗ, phá sản.

Cụ thể, đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Quỹ chi trả tối đa 90% mức trách nhiệm của DN bảo hiểm nhân thọ, nhưng không quá 200 triệu đồng/người được bảo hiểm/hợp đồng. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có nhiều người được bảo hiểm, hạn mức chi trả tối đa của Quỹ được áp dụng đối với từng người được bảo hiểm, trừ trường hợp giữa những người được bảo hiểm và DN bảo hiểm có thỏa thuận khác tại hợp đồng bảo hiểm.

Đối với hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, Quỹ cũng chi trả tối đa 90% mức trách nhiệm của DN bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và không quá 200 triệu đồng/người được bảo hiểm/hợp đồng.

Riêng đối với hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thì có 2 trường hợp chi trả: hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được chi trả tối đa theo quy định của pháp luật (70 triệu đồng/ người được bảo hiểm/vụ); các hợp đồng bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm khác, Quỹ chi trả tối đa 80% mức trách nhiệm của DN bảo hiểm nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng.

Tuy nhiên, đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ còn có trách nhiệm của nhà tái bảo hiểm, vì vậy khách hàng sẽ được nhận chi phí theo quy định hợp đồng 2 bên đã ký kết.

*Trong lễ ra mắt Quỹ, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã yêu cầu cơ quan quản lý về bảo hiểm, Hội đồng, Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ phải đảm bảo hoạt động của Quỹ minh bạch. Vậy cơ chế minh bạch hoạt động của Quỹ như thế nào, thưa ông?

- Việc quản lý, sử dụng Quỹ luôn đảm bảo các nguyên tắc hiệu quả, công khai và minh bạch từ công tác thu đến công tác chi, hoạt động đầu tư, chi trả quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm... Tất cả đều được quy định cụ thể và có sự giám sát chặt chẽ.

Đối với các khoản thu về được Quỹ chia cụ thể gồm: Quỹ bảo vệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ; Quỹ bảo vệ người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ; chi quản lý Quỹ (không vượt quá 0,5% tổng số tiền thực trích nộp vào Quỹ hàng năm).

Về hoạt động đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi của Quỹ cũng được quy định cụ thể: Mua trái phiếu Chính phủ với số lượng không hạn chế; Mua trái phiếu DN được Chính phủ bảo lãnh với mức tối đa không quá 5% tổng số tiền nhàn rỗi của Quỹ tại một DN và không vượt quá 10% tổng số tiền nhàn rỗi của Quỹ.

Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với mức tối đa không quá 10% tổng số tiền nhàn rỗi của Quỹ tại một ngân hàng thương mại và không vượt quá 50% tổng số tiền nhàn rỗi của Quỹ. Ngân hàng thương mại nơi Quỹ gửi tiền phải là các ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh có hiệu quả, có khả năng thanh khoản cao theo Quy chế đầu tư Quỹ...

Báo cáo tài chính năm của Quỹ được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm nộp Bộ Tài chính Báo cáo tài chính năm của Quỹ theo mẫu quy định.../. 

* Xin cảm ơn ông !

No comments