Breaking News

Những điểm khác biệt của bảo hiểm liên kết đầu tư

Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?: Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chia lãi bao gồm 2 phần tách biệt nhau: phần bảo hiểm và phần đầu tư, trong đó chủ yếu là phần đầu tư.


Bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, sản phẩm hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân đó là bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư.

 

Những điểm khác biệt của bảo hiểm liên kết đầu tư

Khác với các sản phẩm bảo nhân thọ kết hợp khác có chia lãi thì sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư “không chia lãi”.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp khác, quỹ bảo hiểm được hình thành từ phí bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm đầu tư và được sử dụng để chi trả tiền bảo hiểm cho khác hàng vì thế công ty bảo hiểm sẽ cam kết một mức lãi cố định trả cho khách hàng (sản phẩm có chia lãi).

Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, bên mua bảo hiểm sẽ là người lựa chọn việc phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào đâu bằng việc sở hữu một số đơn vị của quỹ đầu tư (tương ứng với số phí đóng bảo hiểm). Thông thường doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đưa ra các quỹ đầu tư khác nhau với mức độ rủi ro cũng sẽ khác nhau.

Theo đó Rủi ro và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư được chuyển từ doanh nghiệp bảo hiểm sang cho bên mua bảo hiểm. Có nghĩa là rủi ro càng cao lợi nhuận cũng sẽ càng nhiều và ngược lại. Và giá trị mà bên mua bảo hiểm nhận được khi đáo hạn hợp đồng là giá trị của các đơn vị quỹ đầu tư khi đáo hạn.

So với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống, khách hàng có 3 quyền lợi chính là quyền lợi  tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn và quyền lợi đáo hạn hợp đồng. Nhưng với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư thì chủ yếu là quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Về tính tiết kiệm và đầu tư: Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ truyền thống khi đáo hạn sẽ có chia lãi và bảo tức từ công ty bảo hiểm, còn với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư phụ vào giá trị đơn vị mới nhất của các quỹ đầu tư- Đơn vị của các quỹ đầu tư được định giá thường xuyên.

Và 1 điểm khác biệt nữa của sản phẩm này là khách hàng có thể biết rõ phí bảo hiểm của mình được đầu tư vào đâu. Khách hàng có thể kiểm soát rủi ro đầu tư của mình bằng việc lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào những quỹ đầu tư mà mình cho là phù hợp nhất. Đây là đặc điểm mà các hợp đồng bảo hiểm truyền thống không có được vì mọi hoạt động đầu tư được quyết định bởi doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngoài ra việc hiểu biết về đầu tư khi tham gia bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư sẽ rất có lợi khi lựa chọn quỹ đầu tư, nhưng không nhất thiết phải là một chuyên gia đầu tư.

Bởi các chuyên gia đầu tư của công ty bảo hiểm có trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn các tài sản đầu tư để lập nên bản danh mục đầu tư. Như vậy, Người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư có thể yên tâm vì đã ủy thác đầu tư cho những chuyên gia hàng đầu về đầu tư.

No comments