Breaking News

Giải thích các thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential có các thuật ngữ sau: Phí bảo hiểm; Số tiền bảo hiểm; Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ; Điều khoản hợp đồng bảo hiểm; Phiếu minh họa quyền lợi bảo hiểm...
1. Phí bảo hiểm
Khoản tiền bên mua bảo hiểm nộp định kỳ cho doanh nghiệp bảo hiểm để được bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
3. Số tiền bảo hiểm
Mệnh giá hợp đồng bảo hiểm được bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
4. Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Khi người được bảo hiểm bị mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:
  • Hai tay; hoặc
  • Hai chân; hoặc
  • Một tay và một chân; hoặc
  • Hai mắt; hoặc
  • Một tay và một mắt; hoặc
  • Một chân và một mắt.
Trong khái niệm này, tay được tính từ cổ tay trở lên; chân được tính từ mắt cá chân trở lên; mất hoàn toàn và không thể phục hồI được chức năng của mắt được hiểu là mất mắt hoặc mù hoàn toàn.
Bảo hiểm nhân thọ Prudential
Bảo hiểm nhân thọ Prudential
5. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ Prudential
Mẫu đăng ký mua bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm phát hành. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được xem là một phần không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
6. Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ
Văn bản xác nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm phát hành, liệt kê những quyền lợi bảo hiểm chính của hợp đồng bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ là một phần không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
7. Điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential
Văn bản pháp lý do Bộ Tài chính phê duyệt, liệt kê chi tiết quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và của doanh nghiệp bảo hiểm. Quy tắc điều khoản hợp đồng bảo hiểm là một phần không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
8. Phiếu minh họa quyền lợi bảo hiểm
Bản minh họa về quyền lợi bảo hiểm được soạn thảo trước khi hợp đồng bảo hiểm được thẩm định, ký kết và phát hành. Đây là phương pháp giải thích hữu hiệu cho khách hàng về những con số quan trọng có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng sắp tham gia như: số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, bảo tức tích lũy và giá trị hoàn lại…
9. Định kỳ nộp phí bảo hiểm
Khoảng thời gian giữa hai lần đến hạn nộp phí bảo hiểm định kỳ. Định kỳ nộp phí có thể là:
  • Hàng tháng; hoặc
  • Hàng 3 tháng (quý); hoặc
  • Hàng 6 tháng (nửa năm); hoặc
  • Hàng năm.
10. Thời hạn hợp đồng
Khoảng thời gian doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm với điều kiện bên mua bảo hiểm nộp đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.
11. Thời gian cân nhắc
Khoảng thời gian 21 ngày kể từ ngày cấp giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ. Mục đích của thời gian này là để khách hàng hàng xem xét lại một cách cẩn thận và độc lập về quyết định mua bảo hiểm của mình, nhất là sau khi có đã đủ thời gian đọc kỹ cuốn “Quy tắc điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ” đính kèm trong bộ hợp đồng mà khách hàng nhận được. Thời gian cân nhắc này cũng nằm trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.
Trong vòng 21 ngày cân nhắc, khách hàng có quyền từ chối tham gia bảo hiểm hoặc đề nghị thay đổi sản phẩm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm hoặc thời hạn bảo hiểm... cho phù hợp với nhu cầu của mình hơn. Nếu khách hàng không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm, Prudential sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà khách hàng đã nộp, sau khi trừ đi các chi phí khám nghiệm y khoa, nếu có.
12. Thời gian gia hạn nộp phí
Trong trường hợp khách hàng chưa thể nộp phí bảo hiểm theo đúng thời hạn đã thỏa thuận vì lý do bất kỳ, phí bảo hiểm phải nộp sẽ được gia hạn thêm 60 ngày kể từ ngày đến hạn nộp phí đã nêu.
13. Ngày kỷ niệm hợp đồng (ngày đáo niên): Ngày kỷ niệm hàng năm của ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trong thời hạn bảo hiểm.
14. Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ
Quyền lợi đặc trưng mà bên mua bảo hiểm sẽ được nhận khi mua sản phẩm bảo hiểm có yếu tố "tích lũy định kỳ" (Phú Tích Lũy Định Kỳ, Phú Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng).
Theo đó, Prudential sẽ trả cho bên mua bảo hiểm 15% Số tiền bảo hiểm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ (hoặc văn bản xác nhận điều chỉnh Số tiền bảo hiểm nếu có), vào ngày đáo niên thứ 3, thứ 6, thứ 9, thứ 12 và thứ 15 của hợp đồng (tùy thời hạn hợp đồng mà KH tham gia), nếu chưa có yêu cầu trả tiền bồi thường cho các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước những ngày trả quyền lợi bảo hiểm định kỳ.
15. Nộp phí bảo hiểm tự động
Việc Prudential sẽ tự động cho bên mua bảo hiểm tạm ứng từ giá trị hoàn lại số tiền tương đương với khoản phí bảo hiểm đến hạn để nộp phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí của hợp đồng bảo hiểm hoặc định kỳ đóng phí có thời hạn ngắn hơn, nếu bên mua bảo hiểm không thanh toán khoản phí bảo hiểm đến hạn, không yêu cầu hủy bỏ hợp đồng khi hết thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm, và hợp đồng đã có giá trị hoàn lại.
16. Khoản giảm thu nhập đầu tư
Số tiền thu nhập đầu tư bị giảm vì tạm ứng từ giá trị hoàn lại. Khoản giảm thu nhập đầu tư được tính bằng phần trăm của số tiền tạm ứng từ giá trị hoàn lại dựa trên giả định kỹ thuật của lãi suất đầu tư.
17. Tuổi bảo hiểm
Tuổi của kỳ sinh nhật vừa qua của NgườI được bảo hiểm tính vào ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm hoặc vào bất kỳ ngày kỷ niệm hợp đồng nào. ĐốI vớI hợp đồng bảo hiểm, tuổi bảo hiểm là tuổi được dùng làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm và để áp dụng tất cả các quy tắc, điều khoản khác có liên quan của hợp đồng bảo hiểm.
18. Năm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential
Một năm tính từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hoặc các năm tiếp theo tính từ ngày đáo niên của hợp đồng bảo hiểm.

No comments