Breaking News

Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đặt kế hoạch tham vọng trong năm 2015

Ngày 20/4, ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã thông qua kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh so với năm 2014. 
Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đặt kế hoạch tham vọng trong năm 2015
Theo đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 734 tỷ đồng, tăng trưởng 118%, lợi nhuận trước thuế 33,7 tỷ đồng, tăng trưởng 76%. Phấn đấu tăng quỹ dự phòng nghiệp vụ năm 2015 thêm 110,6 tỷ đồng.
Năm 2014, doanh thu từ hoạt bảo hiểm của BSH đạt 336,5 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch, tăng trưởng 43% so với năm 2013. Trong đó, với doanh thu bảo hiểm gốc đạt 317,2 tỷ đồng, BSH cũng là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2014 với mức tăng tới 47% so với năm 2013. Cũng trong năm 2014, bồi thường bảo hiểm gốc của doanh nghiệp này là 82,7 tỷ đồng, bằng 26% doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 14,6 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2013. 
Theo ông Đỗ Văn Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty, năm 2015, BSH tiếp tục theo đuổi mục tiêu hoàn thành thủ tục tăng vốn lên 700 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như lập công ty thành viên tại Lào, Campuchia và mở thêm 5 công ty thành viên trong nước.
Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh năm 2015, ông Hải cũng đưa ra nhóm giải pháp đối với từng hoạt động khai thác bán bảo hiểm, như khai thác qua ngân hàng, qua bảo hiểm dự án, cũng như trong hoạt động tái bảo hiểm. Để nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh của các công ty thành viên, Hội đồng quản trị BSH cũng trình cổ đông nhóm giải pháp như nâng cao hiệu quả công tác quản lý- điều hành tại các đơn vị, phát triển mạng lưới và hỗ trợ kinh doanh cho các đơn vị, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm trọng điểm…
Năm 2015, BSH cho biết, ngoài ngân hàng mẹ SHB, Công ty cũng sẽ tăng cường quan hệ với các ngân hàng khác như VPBank, An Bình, Liên Việt, Tiên Phong, OceanBank cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ trên các khâu nhằm phát triển kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng hiệu quả.