Breaking News

BHNT - Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm


Theo đó, khi doanh nghiệp bảo hiểm lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, Quỹ sẽ thay mặt doanh nghiệp trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng tham gia bảo hiểm.

Tuy nhiên, mức chi trả không phải là 100% giá trị hợp đồng bảo hiểm mà tùy thuộc  từng trường hợp. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, Quỹ chi trả tối đa 90% mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, nhưng không quá 200 triệu đồng/người được bảo hiểm/hợp đồng…